Obchodní podmínky

Obchodní podmínky "www.mincemost.cz - Numismatika & Faleristika MOST"
Nad Koridorem 776, 434 01 Most
identifikační číslo: 61336211

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává "Numismatika & Faleristika MOST" tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Josefem Solnařem, identifikační číslo: 61336211 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mincemost.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.mincemost.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3.   Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4.  Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5.  Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit či doplnit znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

2. PŘEDMĚT A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní, rozhodující je popis zboží. Fotografie jsou chráněny autorským právem.

2.2.  Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací, dle uvedeného popisu.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny případně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

2.11.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu kupujícího. Prodávající může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. 

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti do částky 250.000,- Kč a sice po předchozí vzájemné dohodě

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2702190506/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Případný daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

3.8. Všechny ceny v našem internetovém obchodě www.mincemost.cz jsou uvedeny případně včetně DPH.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod., může kupující využít možnosti dané v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku: "Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů." V případě nákupu zboží, kde se cena odvíjí od výkyvů finančních trhů, jako jsou zlaté a stříbrné mince, slitky či medaile apod., platí § 1837 odstavec b) Občanského zákoníku o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě tedy nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit. Není možné odstoupit od smlouvy v případě nákupu na IČO a ze zahraničí.

4.2. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě uvedeném v čl. 4.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné na adresu sídla firmy Čsl. armády 1912/80, 434 01 Most nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@mincemost.cz. Odstoupení od smlouvy není možné zaslat v balíčku s vracejícím zbožím, ale je nutné nám zaslat zvlášť. Adresa pro vrácení zboží je (sídlo) Čsl. armády 1912/80, 434 01 Most.

4.3. V případě odstoupeni kupujicím od kupní smouvy hradí náklady na dopravu zpět k prodávajícímu kupující.

4.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

4.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení zboží, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo doručí.

4.7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že "Numismatika a Faleristika MOST" prodává převážně zboží sběratelského charakteru, kdy součástí zboží je i samotný originální obal, stejně tak etue, kapsle a přiložené certifikáty a průvodní listy. Jakékoliv poškození (např. přeložení certifikátu, či otisk prstu na minci) výrazně snižuje hodnotu předmětu. 

4.8. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

4.10. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení a úhradu kupní ceny zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

5.5. Pokud si klient neodebere zboží osobně, účtuje prodávající kupujícímu poštovné a balné. Poštovné a balné je určováno dle ceny nákupu a to následovně:

 • Převodem, CZ
  • do 999,- Kč = 85,- Kč
   nad 1.000,- Kč = 95,- Kč
  • nad 20.000,- Kč = 125,- Kč 
  • nad 50.000,- Kč = 150,- Kč
  • nad 100.000,- Kč = 400,- Kč
  • nad 250.000,- Kč = individuální domluva!
 • Osobně CZ
  0,- Kč

5.6. Doba dodání je nejpozději do 30-ti dnů, není-li dohodnuto jinak.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3. V případě odstranitelné vady (dále jen "záruční opravy"), má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. V případě, že se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

6.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího, v případě reklamace zaslané dopravcem na adrese sídla Čsl. armády 1912/80, 434 01 Most. 

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující právo na vrácení poplatků na dopravu a balné.

6.6. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

6.7. Kupující bere na vědomí, že přirozeně se tvořící patina (flíčky apod.) na mincích a medailích není vada zboží. Stejně tak bere na vědomí, že prodávající prodává zboží sběratelského charakteru a ve většině případech se nejedná o nové zboží.  

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

7.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8. Osobní údaje

8.1. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s E-shopem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu E-shopu (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

8.3. Osobní údaje a další data budou na žádost Kupujícího vymazána z databáze Prodávajícího. Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4. Prodávající je oprávněn předat údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží externím dopravcům.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky byly sepsány v českém jazyce. Platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Čsl. armády 1912/80, 434 01 Most, adresa elektronické pošty: info@mincemost.cz, telefon +420 608 380 206.

9.7. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2022. 

 

10. Evidence údajů a ochrana osobních dat

10.1 Provozovatel internetového obchodu www.mincemost.cz závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s osobními daty Kupujících plně podléhá zákonným normám, zejm. zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

10.2 O výmaz údajů evidovaných nad rámec zákonných povinností Prodávající (účetnictví) lze požádat faxem, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.

Zpět do obchodu